Český hvozd

Minetest česky
Pravidla pro železniční a tramvajový provoz

Platí od: 1. června 2023

Poslední aktualizace: 12. května 2023

Pravidla stavby železničních tratí (neplatí pro tramvajové)

 1. Podloží tratí: Železniční tratě nejčastěji vedou po štěrkovém loži, méně často jsou uchyceny na kovovou konstrukci, betonové nebo kamenné bloky, popř. skálu. Na vedlejších tratích a vlečkách může být rovněž trať zarostlá (např. trávou). Výjimky jsou možné po dohodě s Administrací. Dekorativně (např. pomocí trojitých desek) však trať může být překryta libovolným druhem povrchu (např. i pískem či falešnou trávou).
 2. Vyznačení směru jízdy: Na vícekolejných tratích je zpravidla každá kolej určena pro určitý směr jízdy. Proto tam, kde není řízení provozu upraveno jinak, je potřeba na vjezd do traťového úseku z každé strany umístit ručně ovládané semafory a nastavit je tak, aby umožňovaly na každou kolej vjezd jen správným směrem.
 3. Vybavení výhybek: Výhybky, které nejsou řízeny automaticky či dálkově, musejí být vybaveny výměnovým návěstidlem nebo jiným vhodným mesespojovým prostředkem k jejich ovládání.

Pravidla stavby železničních i tramvajových tratí

 1. Diagonální úseky: Vznikají-li při umístění štěrkového lože pod trať vizuální „zuby“, je potřeba tyto zuby před otevřením tratě alespoň částečně srovnat, nejčastěji pomocí tenkých trojúhelníkových štěrkových desek.
 2. Stěny náspů: Boční stěny náspů ze sypkých materiálů (hlína, štěrk, písek apod.) mohou být svislé jen tehdy, jsou-li realisticky zpevněny, jinak musejí tvořit svah se stoupáním maximálně 45°.
 3. Železniční přejezdy: Železniční přejezdy stačí vyznačit výstražným křížem, není nutno zřizovat funkční světelnou signalizaci. Před stavbou nového úrovňového přejezdu je vhodné uvážit možnost místo něj podstavit nadjezd nad tratí, případně podjezd pod tratí.
 4. Tunely: Minimální vnitřní výška tunelu s železniční či tramvajovou tratí jsou 4 metry. Totéž platí pro průjezdný profil pod mostem, vede-li pod ním trať. Tenké věci umístěné na stropě tunelu (např. osvětlení, vychýlené tyče či tenké desky), se při určení vnitřní výšky tunelu neberou v úvahu.
 5. Značení: Na tratích se používá značení pomocí cedulí. Cedule musejí být umístěny tak, aby byly vidět ze směru, z něhož přijíždějí vlaky, pro které cedule platí. Barvou se rozlišuje význam cedule:
  • pro zákazové značky se používá „červená cedule (2 řádky)“ a je vhodné v textu použít slovo „zákaz“; resp. „konec zákazu“, pokud značka značí konec úseku platnosti
  • pro příkazové značky se používá „modrá cedule (2 řádky)“
  • pro varovné značky se používá „žlutá cedule (2 řádky)“ a je vhodné v textu použít slovo „pozor“ nebo „varování“ (resp. „varovanie“)
  • pro navigační značky se používá „zelená cedule (2 řádky)“ nebo „zelená směrovka (2 řádky)“; navigační značky mohou obsahovat buď jen název cíle nebo název a vzdálenost
  • pro ostatní značky se používá „bílá cedule (2 řádky)“

  Jsou-li cedule umístěny na sloupu v prostoru kolejiště, spodní jeden nebo dva metry sloupu musejí být z „výstražného plotu“. Toto opatření se nepoužije, pokud sloup stojí mimo kolejiště a od nejbližší kolejnice ho dělí alespoň dva metry.

  Zákazové, příkazové a varovné značky musejí být osvětleny, aby byly trvale viditelné.

Pravidla stavby železničních stanic, zastávek a nástupišť

Tato pravidla se vztahují jen na železniční tratě, ne na tramvajové.

 1. Rozměry nástupišť: Minimální délka nástupiště je 50 metrů. Výjimkou jsou účelová služební nástupiště, ta mohou být i kratší. Minimální šířka nástupiště není stanovena.
 2. Přechod kolejí: Každá železniční stanice a zastávka musí být vybavena alespoň jedním bezbariérovým přechodem, podchodem či nadchodem umožňujícím překonat všechny koleje. Ten nemusí být přímo v prostorách stanice, stačí poblíž.
 3. Odstavné koleje: Každá železniční stanice s osobním provozem by měla mít vedle průjezdných kolejí také alespoň dvě odstavné koleje. Odstavné koleje se vyznačují tím, že u nich nejsou standardní nástupiště pro výstup a nástup cestujících. Odstavné koleje mohou být umístěny v rámci stanice nebo samostatně.
 4. Značení: Na každé železniční stanici s osobním provozem i zastávce musí být jednotná „velká modrá cedule (5×1 m)“ uvádějící název stanice či zastávky. Název může být uveden zkratkou, zejména je-li příliš dlouhý. Těchto cedulí může být na jedné stanici či zastávce víc a název zde může být vyznačen i jiným způsobem.

Pravidla provozu na železničních a tramvajových tratích

 1. Odstavování vlaků: Vlaky se odstavují na odstavných kolejích nebo v depech. Na kolejích s nástupištěm mohou stát jen po rozumnou dobu potřebnou k výstupu a nástupu cestujících, aby neblokovaly případný další provoz. Toto neplatí v železničních stanicích a zastávkách, které jsou ve výstavbě. Výjimku rovněž může udělit vyvěšený provozní řád stanice nebo Administrace.
 2. Ovládání výhybek: Nejde-li o automatizovaný provoz, strojvedoucí zodpovídá za správné nastavení výhybek na trati, kudy jede. Přitom využívá výměnových návěstidel a jiných dostupných prostředků ovládání výhybek.
 3. Řízení bez semaforu: Většina otevřených (tzn. ne ve výstavbě) traťových úseků bude vybavena semafory na každém vjezdu, které pro každou jednotlivou kolej stanoví jednoznačný směr jízdy. Pokud však nějaký úsek takto vybaven není, není pro něj stanoven jiný způsob zabezpečení či řízení provozu a strojvedoucí nemůže spolehlivě vyloučit, že by se tam mohl vyskytnout protijedoucí vlak, musí nejpozději 15 sekund před vjezdem do takového úseku ohlásit do celoserverového kanálu četu jeho označení (např. „!chystám se vjet na úsek Pískoviště — Český hvozd-střed“). Toto neplatí, pokud ve hře není žádná další postava, která není „pryč od počítače“.